Bälinge Mossar

Bälinge mossar - en lokalbeskrivning (Uppdaterad 15 dec 2017)

Bälinge Mossar är ett ca 16 km2 stort område, som ligger ca 2,5 mil nordväst om Uppsala. Området avgränsas i väster av Granlunda och i öster av Villsåker, i norr av Åkerlänna och i söder av Grellsbo. Området kan delas in i flera mindre delområden. De tre största delarna är Stora mossen (7.7 km2), Norra myren (3,5 km2) och Södra Myren (4,7 km2).

Karta över Bälinge mossar

Norra myren

 

Beskrivning: mossens norra del avgränsas av Myrby, Broddbo och Villsåker. Området består mestadels av betemark och vall. Karakteristiskt för denna del är alla de mer, eller mindre förfallna ladorna. Området är talrikt på fåglar och djur.

Norrmyra. Foto: Thomas Pless Översvämning på norra myren våren 2012. Foto: Thomas Pless

Den svårtillgängliga tjärnen vid Norrboda - Sånkkärret, blev naturreservat 2017. Området är rikt på både fauna och flora. Här finns det chans att få se både hackspettar, nötkråka och lodjur. Foto: Thomas Pless

Trollsk stämning vid Sånkkärret en vårdag 2017. Foto: Kerstin Ulfendahl

Ticka, slemsvamp och bägarlav, ett smakprov på växtligheten vid Sånkkärret. Foto: Kerstin Ulfendahl

Skuttunge jaktvårdsklubbs skjutbana

Broddbo med alla dess får. Foto: ThomasPless

En av de tre minnesmärkena över utdikningen av mossen. Foto. Thomas Pless

Runstenen vid Broddbo. Foto: Thomas Pless

Vabron

Minnesstenen vid Broddbokorset

Orkideer. Strax före Åkerlänna, på vägen mellan Broddbo och Åkerlänna finns vid vägkanten mängder av orkideer.

Jungfru marie nycklar Nattviol Pyrola (ingen orkide )

Södra myren

 

Beskrivning: Mossens södra del avgränsas av Svarvarbo, Grellsbo och Oxsätra. Området består mestadels av betemark och vall men även en del igenoväxta betesmarker. Området är mycket fågel- och djurrikt. Tidvis kan man upplevda det som på en Afrikansk savann med hjordar av betande djur (dovhjortar, kronhjortar, rådjur och vildsvin). Foto: Thomas Pless

 

Valsäter. Foto: Thomas Pless Doterbo, ett f.d. skogsvaktarboställe. Foto: Thomas Pless

 

Svarvarbo gård. Foto: Thomas Pless

Lurbokorset med en av minnesstenarna över utdikningen av mossen.

Örsbodammen. Foto: Thomas Pless Ängsholmen. Foto: Thomas Pless

Stora delar av södra myren brukas inte numera och växer därmed igen. Björkskog vid Ängsholmen. Foto: Thomas Pless

Vy över myren i riktning mot Söderäng

Svartva, en trollsk plats strax öster om Oxsätra.

Stora mossen

 

Beskrivning: Mossens västra och största del, lämpligt nok kallad Stora mossen. Den avgränsas av Åkerlänna i norr, Oxsätra i söder samt Granlunda i väster. Trots namnet är det ett typisk kulturlandskap och är betydligt torrare område än både Södra och Norra myren.

Mjölkkor på gården Roteberg Lindsbro gård

 

Vy över Stora mossen

Åkerlänna med den f d affären. Fotbollsplanen i Lännaborg där Hinden spelar sina matcher.

Västra infarten till Oxsätra Livsmedelsaffären i Oxsätra.

Rövarberget vid Granlunda (utfarten till väg 272). Stenblock med håligheter, prång och grottor som utgjorde tillhåll för rövare för länge sedan.

Minnessten vid Granlunda för utdikningena mossen.

Möllerstorp Foto: Thomas Pless