Bälinge mossar, även kallad Gamla Bälinge mossar, är beläget ca 2.5 mil NV om Uppsala. Området är mest känt för det omfattande torrläggningsarbetetsom skedde i början av 1900-talet samt för de talrika arkeologiska fynden. Det finns mycket att läsa om detta på andra web sidor. Syftet med denna web sida är att ge information om områdets natur och rika fauna (fåglar och djur). Innehållet bygger mestadels på egna iaktagelser men även på information jag på olika sätt tagit del av. Samtliga bilder i detta material är fotograferade på mossen. 


                                    Välj ämnesområde genom att klicka på bilderna


           Bälinge mossar - beskrivning                                                    Fåglar                                                                                         Djur

                     Uppdaterad 11 jan 2022                                                              Uppdaterad 11 jan 2022                                                                       Uppdaterad 11 jan 2022


                                                    Aktuella händelser


2021,   Spår efter bäver  

 

På flera platser har spår efter bäverns framfart setts bl a vid Söderäng. Det blir allt fler observationer av spår efter denna art. Under året har även varg noterats flera gånger inte långt från Bälinge mossar. 


Inga nya fågelarter för området sågs detta år. Bland mer intressanta observationer kan dock nämnas brun glada, röd glada, stäpphök och ängshök. Intressant var också den stora mängd råkor som sågs under sommaren. Som mest var det 725 ex. vilket förmodligen är nästan hela Upplands bestånd.  


Totalt ringmärktes 199 fåglar detta år, bl a 28 tornfalkar, 4 kornknarrar och 9 tornseglare.

2020,   Svarvarbo Gårdsmuseum

 

Ett litet lantbruksmuseum har iordningställts i Svarvarbo. Föremålen som visas kommer främst från Svarvarbo och Björkfallet. Bland annat finns föremål som användes i hemmet, i lantbruket och vid träslöjd. Föremålen insamlade och bevarade av Eric Mattsson, Svarvarbo. Se mer bilder under "Bälinge mossar - beskrivning".


Även under 2020 fortsatte ökningen av antalet besökande fågelskådare. Totalt rapporterade171 personer fågelobservationer från området. Fyra helt nya fågelarter för området noterades, nämligen brun glada, dubbelbeckasin, kungsfiskare och brandkronad kungsfågel.Totalt har nu 194 fågelarter noterats. 


Totalt ringmärktes 168 fåglar detta år, bl a 31 tornfalkar, 5 kornknarrar och 5 gräshoppsångare.

2019,   Ugglornas år

 

Äntligen ett år med omväxlande fint väder och regn. På åkrar och vallar växte det så det knakade. Inga nya fågelarter för mossen sågs detta år som överlag var ett mindre lyckat fågelår. Några intressanta arter som sågs var röd glada, svart rödstjärt, lappuggla, hökuggla och mängder av tallbit (okt-dec).


Bälinge mossar besöks alltmer av fågelskådare och under 2019 har minst 136 personer rapporterat fågelobservatoner från området (källa Artportalen).


Trots brist på sork sågs många ugglor detta år men häckningarna blev få. Under hösten har antalet möss och sork ökat kraftigt så för hoppningsvis blir nästa år ett bra uggleår med många häckningar.


Totalt ringmärktes 187 fåglar detta år, bl a 19 tornfalk, 9 kornknarr, 2 kattugglor, 2 kärrsångare och hela 56 blåmesar.

 


2018, ännu ett år med torka 

 

Ett mycket sparsamt regnande medförde att traktens bönder fick problem med bete och skördar. Marker som legat orörda under flera år togs åter i bruk under sommarens intensiva jakt efter foder till djuren. Detta och den rådande torkan gjorde det svårt för kornknarrarna som trivs bäst i mindre hävdade och fuktiga marker. Vi får hoppas på gynnsammare år framöver om Bälinge mossar ska förbli landets främsta område för kornknarr.

 

Under året sågs en ny fågelart för mossen, nämligen skräntärna. Lustigt nog gjordes hela tre observationer av denna art. Totalt har nu 190 olika fågelarter setts på Bälinge mossar.

 

Totalt ringmärktes 160 fåglar detta år, bl a 19 tornfalk, 11 kornknarr, 2 kattugglor, 1 flodsångare, 2 kärrsångare och 6 gräshoppssångare.

 

Hemsidan har också kryddats med flera vackra djurbilder tagna av Olle Bjernulf (Skyttorp). T ex bilden på kronhjort här till höger.

Inventeringsrapporter  (2018-08-14).

 

-  Inventering av kornknarr på Bälinge Mossar 2017

-  Inventering av Kornknarr på Bälinge Mossar 2018

-  Tornfalken på Bälinge mossar 2012-2018.

 

Finns att läsa längst ned på sidan "Övrigt"

2017, ett år med brist på vatten   


Grundvattennivån denna sommar var mycket låg och många fick problem med sinande brunnar. Stora diket vid Svarvarbo var helt torrlagt (se bild) och både fåglar och djur hade svårt att finna vatten.


Sånkkärret, (vid Norrboda), med sin unika flora och fauna  har nu blivit naturreservat. Se bilder under fliken "beskrivning". 


Under året sågs en ny fågelart för mossen, nämligen fjällpipare. Tre ex. rastade en kort stund vid Svarvarbo på sin färd norrut den 20 maj. Totalt har nu 189 olika fågelarter setts på Bälinge mossar.


Totalt ringmärktes 184 fåglar detta år, bl a 17 tornfalk, 23 kornknarr, 3 kattugglor, 5 flodsångare och 6 stenskvättor.


2016 blev ett magert gnagarår   


Det var ont om möss och sork detta år vilket gjorde att det blev svårt för rovfåglar och ugglor att skaffa mat till sina ungar. T ex fick endast ett hornugglepar ungar och då endast två stycken vilka båda ringmärktes (se bild).


Under 2016 sågs tre nya fågelarter för Bälinge mossar; Svarthakad buskskvätta 6 maj vid Svarvarbo, strandskata 24 maj vid Svarvarbo coh smådopping 19 nov också det vid Svarvarbo.


Foto: Lena Pless

2015: Regnig sommar med få häckande fåglar. 


2015 var kall och regnig och häckningsframgången hos fåglarna var mycket dålig. Tornfalkarna däremot hade ett bra år och fyra par fick tillsammans 22 ungar som alla ringmärktes.


Tre nya fågelarter för Bälinge mossar sågs under året. Salskrake 11-12 april i Örsbodammen, vitkindad gås 29 aug vid Svarvarbo och forsärla 8 okt vid Svarvarbo. Totalt har nu 184 arter setts på mossen.


Ringmärkning av kornknarrar fortsatte detta år och totalt fångades och märktes sex spelande hanar. På bilden till höger ses en av de ringmärkta fåglarna. Den fotograferades i ljuset från en pannlampa. Extra roligt var att en kornknarr som ringmärktes 2014 vid Doterbo återfångades detta år vid Norrboda.


Foto: Kornknarr vid Söderäng. Thomas Pless

Fem nya fågelarter 2014


Under 2014 sågs fyra fågelarter som aldrig tidigare setts på mossen. På bilden till höger visas en av dem, en svart rödstjärt som sågs vid Svarvarbo 25 april. De övriga tre var berglärka vid Svarvarbo 29 mars, gulhämpling vid Svarvarbo 27 april, ringtrast vid Broddbo 5 maj samt vinterhämpling vid Norrboda 30 okt. Totalt har nu 181 olika fågelarter setts på mossen.


Bland övriga intressanta observationer bör nämnas en vessla som sågs vid Söderäng 6 sept samt en varg som vandrade förbi, också vid Söderäng 2 okt.


Foto: Svart rödstjärt vid Svarvarbo. Thomas Pless

2013 - Rekordår för kornknarr


Hela 37 hanar har hört spela på mossen under maj-juli. Aldrig tidigare har ett så stort antal noterats vare sig på Bälinge mossare eller i övriga Uppland. I Sverige är det endast Lina myr på Gotland som ett fåtal år noterat fler.  Vid Söderäng ringmärktes en av fåglarna.


Foto: Thomas Pless

Vildsvinen ökar snabbt


Vildsvin ses nu lite varstans på mossen. På åkrarna runt Ängsholmen har de kunna ses varje kväll och natt under juni-juli. Ibland även mitt på dagen. Som mest har det varit 15-30 djur och däribland flera årskullar.


Foto: Sune Viberg

Uttrarna tillbaka vid Svarvarbo


Två uttrar upptäcktes 29 dec 2012 i bäcken vid Svarvarbo. Flera gånger såg vi hur de fångade fiskar som förtärdes på iskanten. Uttrarna var kvar fram till mars 2013.


Foto: Thomas Pless

Många fynd av gråspett 2012


Gråspett är förmodligen en förbisedd art och före 2012 fanns bara ett känt fynd av gråspett i området, nämligen vid Norrboda år 2002. Under 2012 har hela fyra fynd gjorts på mossen, varav tre olika fåglar inom loppet av två dagar. En hane 29 jan vid Norrboda, en hona 23 dec vid Svarvarbo, en hona 26 dec mellan Lindsbro och Oxsätra och samma dag även en hona vid Norrboda.


Foto: Gråspett vid Lindsbro. Kenneth Pless

Ännu en ny fågelart 

Den 2 nov 2012 upptäckte David och Tobias Hammarberg en hökuggla vid Norrmyra. Ugglan flög snart vidare till Norrboda där den blev kvar åtminstone fram till den 24 nov. Det finns inga dokumenterade fynd av denna art inom området sedan tidigare. Under 2012 har hela 8 olika ugglearter iaktagits på Bälinge mossar. Totalt har nu 170 fågelarter setts på Bälinge mossar.


Foto: Hökuggla vid Norrmyra. Kenneth Pless

Sällsynt gäst från Storbritannien


Den 11 maj 2012 sågs en mycket sällsynt ras av gulärla vid Svarvarbo. Rasen flavissima förekommer bara på Brittiska öarna. I Sverige ses denna ras endast någon enstaka gång varje år.

Detta är den mest sällsynta fågel som hitintills sett på Bälinge mossar.


.Foto: Gulärla vid Svarvarbo. Kenneth Pless